. .

:02/08/2023 23:01:07

. . 56-.

:27/07/2023 00:01:19

!

:18/07/2023 20:52:14

,

:18/07/2023 12:10:56

!

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè çíàíèé êàíäèäàòà íà ïîëó÷åíèå ñâèäåòåëüñòâà ëèíåéíîãî ïèëîòà ñ âíåñåíèåì êâàëèôèêàöèîííîé îòìåòêè î âèäå âîçäóøíîãî ñóäíà – ñàìîëåò, 20 .

!